วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจสุขภาพ / คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง แก่พระภิกษุ สามเณร ในวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                            ตรวจสุขภาพ / คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

                                แก่พระภิกษุ สามเณร ในวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ